Facebook
LinkedIn
phone
email

Գործիքներ և սարքավորումններ

Roche Cobas E411

Roche Cobas c 111

Sysmex XN350

Rotor-Gene Q (QIAGEN)

Biosystems a15

STAGO Start

Sysmex XS 800 i

«Biobase» կենսանվտանգության պահարան

Biosan UVC/T‑M-AR

BioSan Mini-Centrifuge/vortex MicroSpin FV-2400

Biosan Microspin 12 High-speed Mini-centrifuge

Roche Cobas c 311

Sysmex XN330

Maglumi 600